Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, June 1, 2020
 
THÔNG TƯ SỐ 19/2013-TT-BTC, NGÀY 31/07/2013. QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 
21/08/2013 10:02

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 19/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN