Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, March 29, 2023
Văn Bản Pháp Quy
Tài liệu Văn hóa Doanh nghiệp
Trên cơ sở kế thừa tài liệu Văn hóa EVN ban hành năm 2009, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu “Tài liệu Văn hóa EVN”.
07/10/2022 10:56
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin Truyền thông đã ra quyết định số 874/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
17/07/2021 15:28
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
15/04/2021 11:28
Thông tư về “Quy định trình tự, điều kiện ngừng, giảm cung cấp điện” và thông tư về “Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại” của Bộ Công Thương.
Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành thông tư 22/2020/TT-BCT“Quyđịnhtrìnhtự, điều kiện ngừng, giảm cung cấp điện” và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020; Thông tư 23/2020/TT -BCT “Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại”, có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.
28/10/2020 15:38
Chỉ thị của EVNNPC về công tác Kinh doanh, Tài chính kế toán, Văn hóa doanh nghiệp, Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020
Ngày 03/04/2020, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ra Chỉ thị số 1595 đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đối với công tác Kinh doanh, Tài chính ké toán, Văn hóa doanh nghiệp, Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2020
07/04/2020 09:07
Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam có quyết định số: 505/QĐ-EVN, về việc ban hành quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
15/05/2019 09:41
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện)
20/07/2018 15:21
Công ty Điện lực Hà Giang ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ - Áp dụng từ 15/8/2017
Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nỗ lực cải cách thủ tục nội bộ nhằm minh bạch, công khai các dịch vụ đến khách hàng. Công ty Điện lực Hà Giang đã ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ:
08/09/2017 09:23
Công ty Điện lực Hà Giang ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ - Áp dụng từ 22/3/2016
Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nỗ lực cải cách thủ tục nội bộ nhằm minh bạch, công khai các dịch vụ đến khách hàng. Công ty Điện lực Hà Giang ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ
13/04/2017 08:35
Một số văn bản về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ 1/6/2014
Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện, trên cơ sở đó ngành điện triển khai thực hiện giá bán điện mới từ ngày 01/6/2014.
05/06/2014 16:06
12
Top  |  Home